Keiko Okubo
ReMax Accord
(510) 396-0682
keiko@okuborealestate.com
www.OkuboRealEstate.com
Staging Artists
www.stagingartists.com
800-490-1483
contact@stagingartists.com
Cal BRE #00759704
Scan for more info